م، م، افغانستان لپاره له مرستندویانو ۷۳۰ میلونه ډالر مرسته غوښتې