په غزني کې مسافري الوتکه لوېدلې، د ۸۳ تنو د مړینې وېره ده