یاماموتو تادامیچي له ایراني چارواکو سره په تهران کې د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي