حکومت، سږ کال ۲۰ زره ښځو ته د چرګانو فارمونه جوړ کړي دي