شاهین: امریکا د سولې په رابطه نوې غوښتنې مطرح کړې دي