ولسمشر غني او د ترکمنستان د باندنیو چارو وزیر د ټاپي په پروژه غږېدلي