برخی از اعضای ما در تبانی با قراردادی ها، از روند قراردادهای وزارت های دفاع و داخله سود می برند – ‌ويسا ورځپاڼه|روزنامهء ویسا


از جلوگیری فساد در سکتور امنیتی و دفاعی کشور عاجز هستیم چرا که بسیاری از
این قرار دادی ها اعضای
ولسی جرگه استند ( کمال صافی)

موجودیت فساد دراین نهاد ها سایۀ تاریک روی کارکرد نیروهای
امنیتی در میدانهای نبرد گذاشته است ( نظامیان پیشین)

همه کس به فکر جیب خود است، نه به فکر سرباز و کندک و یا لوا. سرباز گرسنه هیچوقت
به جنگ نخواهد رفت ( عتیق الله امرخیل)

کابل ـ شماری از اعضای ولسی جرگه می گویند که برخی از
همکاران شان در تبانی با قراردادی ها، از روند قراردادهای وزارت های دفاع و داخله سود
می برند؛ اما ادارۀ تدارکات ملی این اتهام
را رد نموده می گوید که بیشتر از هر زمان دیگر، در روند سپردن قراردادها، شفافیت بمیان
آمده است.

از سویی هم برخی از نظامیان پیشین
می گویند که دستبرد در مواد خوراکی و سوخت نیروهای امنیتی، سایۀ تاریک روی کارکرد نیروهای
امنیتی در میدان جنگ گذاشته است.

در اوج نبردها در کشور، شماری از اعضای ولسی جرگه با انتقاد ازین وضیعت
ادعا دارند که شماری از همکاران شان در تبانی با قرار دادی های نیروهای امنیتی، ازین
روند فسادزا سود میبرند و یاهم بگونۀ مستقیم این قرار دادها را
بدست دارند.

کمال صافی، نمایندۀ کندز در پارلمان میگوید:
“از جلوگیری فساد در سکتور امنیتی و دفاعی کشور عاجز هستیم چرا که بسیاری از این قرار
دادی ها اعضای ولسی جرگه استند.”

شماری از نظامیان پیشین نیز با انتقاد از موجودیت فساد در قرارداد های وزارت
های دفاع و داخله، می گویند که موجودیت فساد دراین نهاد ها سایۀ تاریک روی کارکرد نیروهای
امنیتی در میدانهای نبرد گذاشته است.

عتیق الله امرخیل، یکی از نظامیان پیشین، درین رابطه گفت: “همه کس به فکر جیب
خود است، نه به فکر سرباز و کندک و یا لوا. سرباز گرسنه هیچوقت به جنگ نخواهد رفت.

ادارۀ تدارکات ملی، که روند سپردن
قرار دادهای نهادهای امنیتی را بدوش دارد، می گوید که بیشتر از هرزمان دیگر دراین روند
شفافیت بمیان آمده است.

مسؤول روابط استراتیژیک ادارۀ تدارکات ملی میگوید:
“تمام مدیریت های قراردادها را خود نهادهای امنیتی، بدوش دارند و باید از وجود هرگونه
مشکل اداره تدارکات را در جریان بگذارند.”

نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله میگوید که در سال گذشته مبارزۀ جدی با فساد در وزارت
داخله صورت گرفته است و تنها در بخش تدارکات و تامینات، حدود سه میلیارد افغانی صرفه
جویی شده است.

این نخستین بار نیست که از وجود فساد در قرارداد
های نهادهای امنیتی پرده برداشته می شود و از دستبرد در اعاشۀ نیروهای امنیتی انتقاد
می شود. این نهادها بارها از بهر عدم مبارزه با فساد و بمیان
نیاوردن شفافیت در قراردادها، زیر انتقاد قرار دارند

Source link

Leave a Reply