زاخیلوال: د سولې هوکړه کې دواړه لوري یو پر بل بې باوره دي