حکومتي پلاوي، له لسو ورځو راهیسې غور کې روان اعتراضونه ختم کړل