وروستیو ۴ کلونو کې ۲۹۰۰ کسانو د افغانستان تابعیت ترک کړی دی