زلمي خلیلزاد له جنرال باجوه سره په جي ایچ کیو کې د افغان سولې موضوع چېړلې