د امریکايي ځواکونو د مرکزي قومندانۍ مشر له ولسمشر غني سره لیدنه کړې


Categories

Source link

Leave a Reply