د سولې مذاکراتو کې تازه خنډونه، خلیلزاد بیا پاکستان ته رسېدلی دی