صیقل: د ایران او امریکا تر منځ د کړکیچ زیاتوالی به د سولې پروسه زیانمنه کړي