رویټرز: طالبان له سولې وروسته امریکا سره اوربند او حکومت سره تاوتریخوالی کموي