د امریکا سفارت: ټاکنیز کمېسیونونه دې په پوره همغږۍ شفاف کار وکړي