د بخښنې نړیوال سازمان: تېر کال د ۲۴۰۰ ماشومانو د مرګژوبلې پړه زیاته په طالبانو او داعش ده