پنټاګون غزني کې د غورځېدلې الوتکې د وژل شویو امریکایانو هویت په ډاګه کړ