اردوگاه موریا جهنمی در قلب خاورمیانه


موریا نام اردوگاهی است در جزیره لس‌بوس در یونان. گزارش‌های رسیده از این جزیره می‌گوید وضعیت پناهجویان در این اردوگاه وخیم است و آنها از کمترین امکانات معیشتی بر‌خوردارند.

مریم افشنگ گزارش می‌دهد.Source link

Leave a Reply