پاکستان، د ډیورنډ په کرښه د تورخم دروازه بیرته پرانیسته