غني: امنیت او کورنیو چارو وزارت دې له انسان تښتونې سره د مبارزې ځانګړې ډله جوړه کړي