مرتضوي د ایران ولسمشر ته: افغانستان پورې مه خاندئ، له افغانستانه یې زده کړئ