پاکستان د ډیورنډ په فرضي کرښه د تورخم دروازه وتړله