دانش، د دوستم انځور کې د جعلکارۍ له کبله بخښنه وغوښته