افغان هوایي ځواک د پرمختګ په لور یو بل ګام واخیست، ۲۲ تنه نوي پیلوټان فارغ شول