د پلچرخي زندان مرستیال د مخدره توکو د خرڅلاو په جرم په نږدې ۲۰ کاله زندان محکوم شو