هند: افغانستان کې مو ۴۰۰ پروژې بشپړې او ۱۵۰ تازه پيل کړې دي