کاپیسا، ځايي خلکو یو غل له ۳ قتلونو وروسته نیولی او په دار یې ځړولی