د افغانستان د لړمانو یو کیلو زهر نړیوال بازار کې ۱۰ میلیونه ډالرو ته ختلي


Source link

Leave a Reply