هوډمنې ښځې: د پښتونخوا عکاسهد هوډمنو ښځو په لړۍ کې له يوې داسې مېرمنې سره خبرې کوو چې عکاسي کوي. د قبايلو د سيمې اوسېدونکې ده، مور ده، د کور او ماشوم له پاللو ور هاخوا د خپل هنر او کار په پاللو هم ډېره خوله تويوي.Source link

Leave a Reply