محب: طالبانو د بېګناه وګړو نیونه پیل کړې، دوی باید پاکستان سره خپله اړیکه روښانه کړي


Source link

Leave a Reply