کرزي او عبدالله ټاکنیز جنجال بیا راپورته کړ، خو غني لوړې ته چمتووالی نیسي


Source link

Leave a Reply