له ترکمنستان او پاکستان وروسته ازبکستان هم له افغانستان سره پوله وتړله


Source link

Leave a Reply