پاکستانی سراج الحق: څنګه چې طالبانو امریکا ماته کړه، داسې به هند هم کشمیر کې مات شي


Source link

Leave a Reply