ایران: افغانستان کې دې داسې حکومت رامنځته شي چې د ترهګرۍ جرړې وباسي


Source link

Leave a Reply