پاکستان له افغانستان سره سر له سبا څخه د چمن دروازه تړي


Source link

Leave a Reply