حامد کرزی در رابطه به امضای توافقنامه صلح امریکا و طالبان؛مردم افغانستان میخواهند صلح باعث تحکیم وحدت ملی و استقرار نظام مقتدر و واحد ګردد


امضای این توافقنامه گام بزرگی برای پایان دادن به جنگ و استقرار
صلح در کشور است، اکنون زمان آن رسیده تا ما افغان ها با تحکیم صفوف خود متحدانه به
سوی آغاز مذاکرات بین الافغانی قدم برداریم

کابل – حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور امضای توافقنامه صلح میان طالبان و امریکا
را گام بزرگی برای پایان دادن به جنگ و استقرار صلح در کشور خوانده است.

در خبرنامه منتشر شده از دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور پیشین آمده
است:”امیدوارم توافقنامه میان تحریک طالبان و ایالات متحده امریکا از یک سو راه
را به سوی صلح پایدار بگشاید و از سوی دیگر موجب شود تا روند صلح و کلیه تلاش های صلح
جویانه توسط خود افغانها رهبری و اجرایی شوند، مردم افغانستان انتظار دارند که صلح
موجب تحکیم وحدت ملی، استقرار یک نظام مقتدر و واحد، مبتنی بر قانون و استقلال کامل
کشور گردد.”

حامد کرزی همچنان گفته است، تلاش های صلح همان گونه که باید
موجب استقرار ثبات و امنیت در مملکت ما شوند، باید موجبات بیرون کردن افغانستان از
میدان رقابت های میان کشورهای دیگر را نیز فراهم اورد.

رئیس جمهور پیشین کشور افزوده است، با برقراری صلح افغانستان
باید به مرکز اعتماد و همکاری های منطقوی و به کانون همزیستی ملت های منطقه تبدیل گردد.
حامد کرزی همچنان گفته است که اکنون زمان آن فرا رسیده است تا ما افغان ها با تحکیم
صفوف خود متحدانه به سوی آغاز مذاکرات بین الافغانی قدم برداریم.

Source link

Leave a Reply