ټرمپ: طالب مشرانو سره وینم، خو که څه بد پیښ شول، بیا په افغانستان برید کوو


Source link

Leave a Reply