امریکا، د طالبانو ځانګړی مېلمه د دوحې د هوکړې مراسمو ته نه دی پریښی


Source link

Leave a Reply