خلیلزاد: نړیوال باید افغانستان هېر نه کړي، دا کار ستونزه جوړولی شي


Source link

Leave a Reply