از آغاز هفتۀ کاهش خشونت ها؛ارزش دالر امريکايى در برابر افغانى ٢.٧ درصد کاهش پيدا کرده است


کابل – از آغاز هفتۀ کاهش خشونت ها و امضای توافقنامه صلح میان امریکا
و طالبان ارزش دالر امريکايى در برابر افغانى ٢.٧ درصد کاهش پيدا کرده است.

در اين هفته ارزش دالر امريکايى در برابر افغانى،  ٢.٧ درصد، قيمت طلا ٧.٣ درصد و قيمت برخى مواد اوليه
خوراکى، ١.٦ درصد کاهش پيدا کرده است .

حاجى ميرحسين صداقت مالک یکی از صرافی ها در سراى شهزادۀ شهر کابل، به
آژانس خبرى پژواک گفت که دیروز ارزش خريد يک دالرامريکايى ٧٤،٢٠ افغانى و يکهزار کلدار
پاکستانى ٤٨١ افغانى مى باشد.

موصوف افزود که به تاريخ ٣ حوت، ارزش خريد يک دالرامريکايى ٧٦.٩٠ افغانى
و هزار کلدار پاکستانى٤٩٣ افغانى تبادله می شد.

وى خاطر نشان کرد که به دنبال آغاز هفتۀ کاهش خشونت و موافقتنامۀ صلح ميان
طالبان و ايالات متحدۀ امريکا، ارزش پول افغانى در برابر دالر امريکايى افزايش يافته
است.

بلند رفتن ارزش افغانى در برابردالر بالاى قيمت مواد خوراکى نيز تاثير
گذاشته است.
قيمت فروش پرچون بعضى مواد با قیمت فروش عمدۀ آن،
در برخى موارد تفاوت اندک؛ اما در برخی موارد تفاوت زياد دارد.

Source link

Leave a Reply