محب: د امریکا او طالبانو په هوکړه ملاحظات لرو، طالبانو سره امارت نه دی منل شوی


Source link

Leave a Reply