طالبان: هر څوک چې مو مخالفت کې ولاړ وو، عمومي عفوه مو ورته کړې


Source link

Leave a Reply