د امریکا دفاع وزیر هم د ګډې اعلامیې د صادرولو لپاره کابل ته راورسېد


Categories

Source link

Leave a Reply