طالبان: نن به هم هیڅ ډول برید نه کوو، خو د امریکایانو الوتکې مو په سر ګرځي


Source link

Leave a Reply