سوله: د اورکم اوونۍ کې ډالر ۳ افغانۍ رالوېدلی دی


Source link

Leave a Reply