تېرو دوه میاشتو کې ۲۶۶۷ کسانو د وسلو او ۱۶۳ کسانو د زرهې موټرو د جواز غوښتنه کړې


Source link

Leave a Reply