پامپیو په افغانستان کې د اورکم اوونۍ په ترڅ کې تشدد خورا کم وباله


Source link

Leave a Reply