د کانګریس ۲۲ غړو پمپیو او ایسپر ته طالبانو سره د سولې تړون په اړه خبرداری ورکړی دی


Source link

Leave a Reply