کابل: وسله والو د هندوانو کور لوټلی او یوه ښځه یې هم وژلې


Source link

Leave a Reply